5de en 6de jaar: Economie-Moderne talen

Voor leerlingen die in de tweede graad Economische wetenschappen, Moderne talen, Natuurwetenschappen, Latijn of Grieks-Latijn volgden en die interesse hebben in en talent hebben voor economie en moderne talen.

En daarna?

Economie-Moderne talen bereidt specifiek voor op:

  • Geesteswetenschappen zoals Taal- en Letterkunde of Toegepaste taalkunde, …
  • Sociale wetenschappen zoals Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, …

Daarnaast bereidt deze studierichting voor op een brede waaier van academische en professionele bachelors.

Lesuren Economie-Moderne talen
5de jaar6de jaar*
godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Duits32
aardrijkskunde11
natuurwetenschappen22
wiskunde34
economie (CLIL)55
esthetica1
geschiedenis22
lichamelijke opvoeding22
wereldwijs (CLIL)1
aantal lesuren3232
facultatief keuzevak filosofie of Spaans of EI**11
3333

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan in het 5de jaar de vakken wereldwijs en eocnomie en in het 6de jaar het vak economie in het Engels volgen.
*vanaf het schooljaar 2024-2025
**EI = emotionele intelligentie